Farnosť Veľké Kostoľany

Dokonalá ľútosť

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ ?

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ ?

PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti.

Tu prosíme aj o zahnanie myšlienok na seba a sebecké motivácie, o zahnanie strachu pred večným zatratením a inými trestami za hriechy. Môžeme tak urobiť napr. takto:

„Duchu Svätý, Ty darca múdrosti a zoslaný Potešiteľ, ktorý ma vedieš odmalička cestou viery, prosím, príď ku mne v tento čas a zlom moc mojich súkromných záujmov pri mojej snahe vzbudiť si pevnú ľútosť nad mojimi hriechmi. Nedopusť, aby som pomyslel na strach zo zatratenia ako na motiváciu svojej ľútosti, ale naopak, pomôž mi vzbudiť si dokonalú ľútosť, kedy by som pocítil skutočnú skľúčenosť a bolesť duše iba z veľkej lásky k Tebe, Bože. Buď, prosím, so mnou, Pane a Bože náš. Amen.“

DRUHÝ KROK– Vzbudenie si lásky k Bohu.

Na pomoc nám prichádza najväčšie prikázanie lásky, ktoré nám Pán zanechal. Nájdeme ho v dvanástej kapitole Markovho Evanjelia, verše 28 – 31. Skúsme si ho pomaly, ale hlavne s myšlienkou na lásku k Bohu prečítať:

Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: »Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!« Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“

TRETÍ KROK – Vzbudenie si ľútosti nad spáchanými hriechmi s rozhodnutím polepšiť sa.

Tento krok predpokladá dve veci. Najskôr si poriadne pospytovať svedomie a zistiť všetky hriechy, ktoré sme spravili, a potom ich začať ľutovať. Pospytovať si svedomie – k tomu nám dopomôže spytovanie svedomia, ktoré máme v modlitebnej knižke, dnes už aj v aplikácii na mobile. Slová ľútosti môžeme použiť tie, ktoré používame pri sviatosti zmierenia. Hneď potom si dám predsavzatie, že sa polepším.

ŠTVRTÝ KROK – Pevné rozhodnutie ísť na spoveď hneď, ako to bude možné.

Rozhodnutie pri prvej príležitosti sa vyspovedať patrí k úplnosti dokonalej ľútosti. Totiž úkon lásky je vtedy naozajstný a úplný, keď je bez výhrad. Tak aj my chceme pristupovať k Bohu bez výhrad, preto aj naše pokánie má byť bezvýhradné. Nemôžeme si teraz v tomto čase vzbudiť dokonalú ľútosť, ak nechceme ísť na spoveď hneď, ako to bude možné, ale už dopredu chceme spoveď odkladať, napríklad do Vianoc.

PIATY KROK – Záverečné poďakovanie.

Ak sme dosiahli dokonalú ľútosť, je samozrejmé, že za tento dar Bohu aj poďakujeme. Veď práve teraz nám Boh naše hriechy odpustil a opäť nás prijal do svojho ovčinca a my sme opäť živými údmi Kristovho mystického tela, ktorým je Cirkev. Ak by sme náhle zomreli, nemusíme sa báť. Naviazali sme pomocou Ducha Svätého priateľstvo s Bohom, preto sa mu treba poďakovať za usmerňovanie, dar rady a sily. Vhodný je na záver záslužný skutok ako napr. čítanie Svätého Písma, modlitba Krížovej cesty, pomoc blížnemu a tak podobne.

 

Oznam pre farníkov

             

Milí veriaci z farnosti Veľké Kostoľany, milí priatelia kdekoľvek!
Oznamujem Vám, že pre Vás pripravujeme živé vysielania počas posvätného Trojdnia, na Veľkonočnú nedeľu..
Živý prenos môžete sledovať na linku, ktorý bude uvedený tu na farskej stránke, alebo youtube kanále RKC Veľké Kostoľany.
Na Zelený štvrtok o 17.00 hod, Obrady Veľkého piatku o 15.00 hod, obrady vzkriesenia v sobotu o 19.00 hod a svätú omšu na Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania o 11.00 hod.
Teším sa na Vás....

   

 

                  OZNAM – ZRUŠENIE BOHOSLUŽIEB DO 23.03.2020

V čase zákazu slúženia verejných svätých omší budeme  my kňazi slúžiť sväté omše súkromne.

Úmysly svätých omší naplánovaných na tento týždeň do 15. marca 2020 odslúžime tak, ako boli naplánované.

 

                                                OZNAM FARÁRA 

 

Počas zákazu verejných bohoslužieb budem slúžiť sväté omše súkromne každý deň.

Na záver každej svätej omše udelím celej farnosti a nášmu Slovensku i celému svetu

Požehnanie Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou

ako prosbu o zastavenie šírenia nákazy a o ochranu pre všetkých bez rozdielu. 

My, veriaci spojme sa v modlitbe za chorých, za zdravotníckych pracovníkov i za seba navzájom!

Svätý Rochus, oroduj za nás !

 

Otázky na Birmovku

Milí birmovanci,
prihlásili ste sa ku prijatiu sviatosti birmovania. Jednou z podmienok prijatia je aj primeraná vedomostná úroveň. Na jej overenie poslúžia aj tieto otázky na preskúšanie. 

Prosím o ospravedlnenie...v otázke č.12- je chybný údaj- prosím aby ste si ho po vytlačení otázok opravili- Počet kníh Starého zákona je 46 a nie ako uvádza chybný údaj 45.  Ďakujem.

 Otazky-na-birmovku.pdf